Hlavn� str�nka :: Ponuka Slu�ieb ::
Procesory
  .: Intel
  .: AMD

Grafick� karty
  .: ATi
  .: nVIDIA

Tuning
  .: Thermaltake
  .: SPeeZE
  .: SunBeam

Notebooky
  .: ASUS
  .: HP Compaq
  .: Acer
  .: ECS ELITEGROUP
  .: MSI Microstar

Software
 

Po�et pr�stupov: counter
     

Vitajte na Str�nkach UPgrade!

   Sme milo pote�en� Va�ou n�v�tevou na na�ich str�nkach a z�rove� V�m prajeme pr�jemn� chv�le str�ven� "u n�s". Dovo�te, aby sme sa V�m stru�ne predstavili. Na�a firma UPgrade vznikla z nad�enia dvoch mlad�ch �ud�, odborn�kov v r�znych oblastiach. Aktivity firmy sa zameriavaj� na softv�rov� a hardv�rov� rie�enia, optimaliz�cie v�konu person�lnych po��ta�ov a notebookov, elektronickou a grafickou reklamou, servisom kancel�rskej a v�po�tovej techniky a servisom satelitnej techniky. Hlavn�m podnetom pre vznik firmy v�ak bolo roz�arovanie z neseri�znosti v pr�stupe ku z�kazn�kovi, ktor� vl�dne na Slovenskom obchodnom trhu. Ke�e ver�me, �e to dok�eme robi� lep�ie a profesion�lne, sme tu... Na�a firma dod�va r�znorod� tovar viacer�ch renomovan�ch zahrani�n�ch v�robcov a obchodn� �innos� zameriavame hlavne na maloobchodn� trh, na ktorom V�m chceme pon�knu� seri�zny pr�stup, nad�tandardn� z�ru�n� a obchodn� podmienky pri zachovan� atrakt�vnych cien. Denne sa na n�s m�ete obraca� prostredn�ctvom na�ich mailov�ch adries, SMS-iek,telefon�tov.... Pon�kame V�m nielen odborn� pomoc pri v�bere vhodn�ho tovaru, ale V�m aj poskytneme profesion�lne rady z h�adiska jeho pou�ite�nosti. V pr�pade, �e V�s na�a ponuka zaujala a uva�ujete o mo�nej k�pe niektor�ho z produktov alebo o objednan� ur�itej slu�by, ur�ite V�m pri rozhodovan� pom�e aj inform�cia, �e firma zabezpe�uje dopravu u n�s zak�pen�ho tovaru a� k V�m.

    


           
� Copyright 2005 www.upgrade.sk V�etky pr�va vyhraden�. -- Designed By: AjSo